Repozitář ASEP

Do institucionálního repozitáře ASEP se  ukládají bibliografické záznamy o všech výsledcích, které vznikly na pracovištích Akademie věd (zaměstnanecká díla), lze k nim uložit i plný text dokumentu a další soubory, které se týkají daného výsledku.  Do repozitáře lze uložit i soubory s výzkumnými daty opatřenými metadaty (popisem), nebo jen metadatový záznam s odkazem na data uložená na úložišti, kde není možný popis (třeba na vlastním serveru). Bibliografické a datové záznamy mohou (nemusí) být vzájemně provázány.

Za zapracování na ústavech je zodpovědná pověřená osoba (zpracovatel/ka), na kterou se vědci ústavu mohou obracet, pokud potřebují informace o zpracování na daném ústavu, zda je možné využívat datový repozitář. Využití datového repozitáře je podmíněno uzavřením smlouvy mezi KNAV a ústavem, toto může zpracovatel/ka iniciovat, pokud není smlouva uzavřena.) Se svými dotazy se můžete obrátit i na administraci systému ASEP (arl@lib.cas.cz).

Více o repozitáři…

Charakteristika repozitáře

 • Institucionální repozitář AV ČR je provozovaný Knihovnou AV ČR, v. v. i.
 • Repozitář je zařazen v registru Open Acces repozitářů OpenDOAR a v registru datových repozitářů RE3DATA
 • Struktura metadat standardy – UNIMARC, Dublincore
 • Perzistentní identifikátory (ORCID, RID, ROR, DOI, handle)
 • Klíčová slova, FORD
 • Návaznost na projekty CEP a EU
 • Maximální velikost jednoho ukládaného souboru je 10GB, celková maximální velikost uložených souborů u jednoho datového záznamu je 50GB
 • Licence Creative Commons, vlastní licence
 • Verzování
 • Zveřejnění v online katalogu (plné texty a datasety v otevřeném přístupu/na vyžádání)
 • Poskytovateli financí je považován za důvěryhodný
 • Vyhovuje FAIR principům
 • Spolehlivá dlouhodobá archivace
 • Záznamy „sklízeny“ do OPENaire, NUŠL

Individuální uživatelské účty 

 • Přes uživatelský účet může autor/ka ukládat bibliografické záznamy a plné texty – praxe v ústavech je většinou taková, že tuto činnost plně zajišťuje zpracovatel/ka.
 • Popis a ukládání datových záznamů probíhá přes individuální účet vkladatele. Vkladateli mohou být zaměstnanci AV ČR – nejlépe autoři, případně i další pověřené osoby (zpracovatelé, pověřené osoby, které popisují a ukládají data za jedno oddělení apod.).

Zpracovatel/ka před zveřejněním všech záznamů v online katalogu kontroluje, zda jsou záznamy správně zapsány, prověřuje nastavení přístupů a licencí.

Přihlaste se k odběru aktualit.