Open Science

Open Science je zastřešující označení pro soubor mnoha různých pojmů a praktik zajišťující otevřenost vědeckého procesu. Jsou to veškeré praktiky usnadňující šíření výsledků a znalostí, kumulaci vědeckého poznání, praktiky usnadňující ověřitelnost závěrů a zprostředkovaně tak zvyšující důvěryhodnost samotné vědy. Ekosystém Open Science je z tohoto důvodu velice pestrý a dotýká se celého životního cyklu výzkumného procesu. V Knihovně AV ČR se zaměřujeme na oblasti otevřeného přístupu k výsledkům – OPEN ACESS a otevřeného přístupu k výzkumným datům – OPEN/FAIR data.

Foster taxonomy graph

Se záměrem vybudovat globální konsensus o tom, co Open Science přesně je a jak koordinovaně dosáhnout této vize, vydalo UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), na svém 41. zasedání v Paříži, v listopadu 2021 související doporučení “UNESCO Recommendation on Open Science”.

V tomto dokumentu UNESCO definuje open science jako:

„…construct that combines various movements and practices aiming to make multilingual scientific knowledge openly available, accessible and reusable for everyone, to increase scientific collaborations and sharing of information for the benefits of science and society, and to open the processes of scientific knowledge creation, evaluation and communication to societal actors beyond the traditional scientific community.“

„…obecný, inkluzivní konstrukt, který zahrnuje různé procesy a praktiky jejichž cílem je učinit mnohojazyčné vědecké poznání otevřeně dostupné, přístupné a opakovaně použitelné pro každého. To by mělo vést k rozvoji vědecké spolupráce a sdílení informací obohacující nejen vědu, ale i společnost. K tomu je pak třeba aby se procesy tvorby vědeckého poznání, hodnocení a komunikace stal otevřenější a to nad rámec tradiční vědecké komunity.“

Open Science pak podle těchto doporučení má být postaven na následujících pilířích: otevřených vědeckých znalostech, otevřené vědecké infrastruktuře, otevřené vědecké komunikaci, na zapojení a otevřeném dialogu s dalšími aktéry a znalostními systémy. Klíčové principy Open Science jsou: transparentnost výzkumných praktik, reprodukovatelnost výsledků a obecně sdílení znalostí.

Open Science - graph UNESCO


Zpracováno na základě Open Science taxonomy by Foster a Towards a UNESCO recommendation on Open Science.

Přihlaste se k odběru aktualit.