Legislativa

Otevřený přístup k výsledkům a datům je v posledních letech v EU trendem, který aktuálně přichází i do ČR. Postupně se požadavky na praktikování Open Science implementují z úrovně Směrnic Evropského parlamentu do národní legislativy, strategií, akčních plánů, podzákoných norem až na úroveň interních předpisů a institucionálních politik.

AV ČR

Akademie věd v současné době nemá politiku věnovanou výhradně Open Science.
Obecné informace o různých druzích koncepčních materiálů na AV ČR věnujících se Open Science, či některému z dílčích témat naleznete na samostatné stránce – Politiky OS na pracovištích AV ČR.

Národní úprava

Na národní úrovni existují v této oblasti tyto právní předpisy a strategie:

Zákon č 241/2022 Sb.

V září 2022 nabyl účinnosti zákon č. 241/2022, který novelizuje mimo jiné Zákon č. 130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Novela tohoto zákona do české legislativy s drobným zpožděním implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024. Tato novela uzákonila povinnost poskytovat na žádost výzkumná data k výsledkům podpořeným z veřejných zdrojů a to pro všechny projekty z veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, mezinárodních výzev i veřejných zakázek vyhlášených po 1. 9. 2022. Přechodné ustanovení tohoto zákona odsouvá povinnost pro výzkumná data v projektech zpracovaných pro soutěže vyhlášené (nebo v projektech financovaných z institucionální podpory poskytnuté) před nabytím účinnosti tohoto zákona.

Zákon č. 130/2002 Sb.

V § 2 Vymezení pojmů zákon obsahuje definici výzkumných dat:

—o) výzkumnými daty (se rozumí) informace, s výjimkou vědeckých publikací, v elektronické podobě, které jsou shromažďovány nebo vytvářeny v průběhu výzkumu nebo vývoje, a jsou používány jako důkazy v procesu výzkumu nebo vývoje nebo které jsou obecně akceptovány výzkumnou obcí jako nezbytné k validaci zjištění a výsledků výzkumu nebo vývoje.“

V § 9 Úprava vztahů mezi poskytovatelem a příjemcem  – vymezuje náležitosti smlouvy v oblasti výzkumných dat:

“Úprava vztahů mezi poskytovatelem a příjemcem  (1) Poskytovatel uzavře s příjemcem účelové podpory smlouvu… Smlouva musí obsahovat alespoň…
l) způsob správy výzkumných dat,
—m) …výsledky výzkumu a výzkumná data nejsou zveřejňovány pouze v odůvodněných případech

V § 12 Poskytování informací – je definována povinnost informovat o výzkumných datech:

—(1) Podporu lze poskytnout pouze za podmínky zveřejnění pravdivých a včasných informací příjemcem i poskytovatelem o prováděném výzkumu, vývoji a inovacích a o jejich výsledcích a výzkumných datech prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací.

—V roce 2022 byl do zákona přidán § 12a Přístup k výzkumným datům – který definuje povinnost na základě žádosti poskytnout informace o datech a přístup k výzkumným datům (vybrané pasáže):

§ 12a Přístup k výzkumným datům
—(1) Příjemce na základě žádosti bezplatně poskytne třetí osobě výzkumná data včetně výzkumných dat, která jsou přílohou k vědeckým publikacím nebo jejich součástí, (…) Povinnost podle věty první se vztahuje pouze na výzkumná data vytvořená nebo užitá ve výzkumu nebo vývoji podporovaných podle tohoto zákona, které byly hrazeny z veřejných prostředků a od ukončení poskytování podpory uplynulo nejméně 12 měsíců.

(2) Příjemce může odmítnout poskytnutí výzkumných dat v případech, kdy by jím došlo k nepřiměřenému
zásahu do práva na ochranu soukromí a osobních údajů, práva na ochranu obchodního tajemství, bezpečnosti státu nebo jiných oprávněných zájmů příjemce.

(…)

—(5) V případě, že jsou výzkumná data již zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, postačuje ke splnění povinnosti podle odstavce 1 uvedení odkazu na místo, kde jsou tato výzkumná data již zveřejněna.

Evropská úprava

Na evropské úrovni upravuje politiku Open Science převážně Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru.

Přihlaste se k odběru aktualit.