Požadavky poskytovatelů

V návaznosti na postupné ukotvení principů Open Science v právních předpisech různých úrovní se postupně proměňují i podmínky a požadavky poskytovatelů financí – mezinárodních i těch českých. Britská organizace Digital Curation Centre (DCC) tyto podmínky mapuje ve svém projektu Sherpa Juliet na mezinárodní úrovni. Vytváří tak databázi politik a podmínek různých poskytovatelů financí, s primárním zaměřením na požadavky na open access publikování a podmínky vztahující se k výzkumným datům, jejich správě a archivaci. Níže jsou vypsány požadavky na Open Science u nejrelevantnějších poskytovatelů podpory, se zaměřením na poskytovatele národní.

Evropská komise

Klíčovým nástrojem Evropské komise na financování výzkumu a vývoje v letech 2020 – 2027 je program Horizont Evropa (navazuje na obdobný předchozí program Horizont 2020). Úkolem tohoto programu je řešit klimatickou změnu, pomoci dosáhnout cílů trvale udržitelného rozvoje a zároveň zvýšit konkurenceschopnost a růst celé EU. Horizon Europe (česky Horizont Evropa) ukládá všem příjemcům povinnost zajistit otevřený přístup k vědeckým informacím (publikacím i datům) a dodržovat principy otevřené vědy.

Horizont Evropa

Informace o povinnostech při komunikaci a šíření výsledků upravuje Modelová grantová smlouva příloze 5 smlouvy v Článku 17 – Komunikace, diseminace, open science a viditelnost (str. 110 – 112). Podrobněji také v Kapitole 16 Open Science v Horizon Europe: Programme Guide (37 – 53). Pro základní orientaci je vhodný tématický článek na webu OpenAire – Guides for Researchers – Open Science in Horizon Europe proposal.

Open Access

Příjemce musí zajistit otevřený přístup ke všem vědeckým recenzovaným publikacím (odborné články a knihy) vztahujícím se k výsledkům projektu. Konkrétně musí zajistit, aby nejpozději v době publikování byla strojově čitelná podoba publikace uložena a bezodkladně zveřejněna v důvěryhodném repozitáři vědeckých publikací, zároveň musí být licencována poslední verzí Creative Commons licencí ve variantě CC-BY nebo ekvivalentní, monografie a delší texty mohou být licencovány restriktivnější variantou, zapovídající komerční užití a odvozeniny díla.
Cíle – otevřeného přístupu je možné dosáhnout pomocí green nebo gold OA publikačního modelu, náklady na APC poplatky v hybridních časopisech ale nejsou uznatelné náklady projektu. Příjemce si musí uchovat taková autorská práva k výsledkům nejméně v takové míře, aby mohl dostát požadavkům na Open Access.

Správa dat

Příjemce podpory se zavazuje zodpovědně spravovat výzkumná data, která v rámci projektu vznikla, v souladu s principy FAIR. Musí splnit následující podmínky:

 • Vytvořit plán managementu dat a pravidelně jej aktualizovat (minimální požadavky jsou definovány obecnou šablonou DMP).
 • Uložit data do důvěryhodného repozitáře, co nejdříve je to možné.
 • Zajistit (prostřednictvím repozitáře) otevřený přístup k uloženým datům v souladu s principem “as open as possible, as closed as necessary”.
 • Upřesnit (prostřednictvím repozitáře), jaké nástroje jsou potřeba k opětovnému využití nebo validaci dat.

Náklady spojené se správou výzkumných dat a jejich zpřístupněním jsou uznatelnými náklady po dobu trvání grantu.

Otevřená data

Pokud je to možné, příjemce musí zajistit k uloženým datům otevřený přístup prostřednictvím repozitáře, ve kterém data uložil. Přístup k datům musí být zajištěn pod nejnovější dostupnou verzí veřejné licence Creative Commons Attribution International (CC-BY) nebo ekvivalentní.

Data by měla být sdílena v souladu s principem “as open as possible, as closed as necessary”, tedy co nejotevřenější, ale uzavřené dle potřeby. Data tedy nemusí být sdílena například v případě, že by jejich zpřístupnění:

 • ohrozilo legitimní zájmy příjemce, např. komerční využití dat, nebo
 •  bylo v rozporu s  dalšími podmínkami, např. ochrana osobních údajů či ochrana duševního vlastnictví.

Pokud není možné výzkumná data nebo jejich část zpřístupnit, důvody musí být vysvětleny v DMP.

Důvěryhodný repozitář

Z důvodu zajištění dlouhodobého uchování dat je příjemce povinen uložit data do důvěryhodného repozitáře a to bez ohledu na to, zda-li je bude sdílet či nikoli. Podmínky konkrétní výzvy pak mohou stanovit, zda tento repozitář musí být zapojený do infrastruktury EOSC (European Open Science Cloud). Data by měla být uložena co nejdříve je to možné, v souladu s termíny, které si příjemce určil v data management plánu.

Metadata

Příjemce má povinnost zajistit (prostřednictvím repozitáře) otevřený přístup k bibliografickým informacím (metadatům), které identifikují a popisují uložené datové sady. Metadata musí být zveřejněna pod licencí Creative Common Public Domain (CC0, status volného díla) nebo ekvivalentní a musí být v souladu s FAIR principy (zejména strojově čitelná).

Metadatový záznam o datech musí obsahovat minimálně následující údaje:

 • Informace o datové sadě (popis, datum a místo uložení, autor, embargo)
 • Informace o financování z programu „Horizon Europe“ nebo „Euratom funding“
 • Název grantového projektu, jeho akronym a číslo
 • Licenční podmínky
 • Trvalé identifikátory pro datové sady, jejich autory a, pokud je to možné, pro jejich instituci a grant
 • Dále metadata musí obsahovat případné trvalé identifikátory pro související publikace a další výstupy z výzkumu.
Horizont 2020

Horizon 2020 (H2020, česky Horizont 2020) byl hlavním rámcovým programem Evropské komise na podporu vědy, výzkumu a inovací pro období 2014-2020. Evropská komise pilotně  v 7. rámcovém programu zavedla povinnost otevřeného přístupu k vědeckým publikacím ve vybraných oblastech. H2020 v tomto na předchozí program navazuje úplnou povinností otevřeného přístupu. Pilotně byla také spuštěna povinnost otevřeného přístupu k výzkumným datům, která se od roku 2017 týká všech účastníků H2020.

Povinnost zajistit otevřený přístup je uvedena v základních dokumentech k H2020:

Povinnost otevřeného přístupu k výzkumným datům v rámci H2020 je uvedena v článku 29.3 modelové grantové smlouvy.

MŠMT

V rámci programů MŠMT získaná vědecká data mají být sdílena tam, kde je to možné. Ve vztahu k výzkumným datům je uplatňována zásada „otevřená jak jen možno, uzavřená jen jak nutno“. Podrobnější podmínky se liší podle jednotlivých výzev a jsou definovány v zadávací dokumentaci ke každému programu.

OP JAK – Špičkový výzkum

Operační program Jan Amos Komenský je programem financovaným ze strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2021–2027. Jednou ze tří priorit a cílů programu je podpora výzkumu a vývoje a související rozvoj špičkových kapacit.

Ve Výzvě č. 02_22_008 Špičkový výzkum je povinné uplatňování otevřené vědy jako přístupu k vědeckému procesu založenému na otevřené spolupráci a efektivním šíření poznatků. V souladu s tímto pojetím je žadatel/příjemce povinen zejména zajistit:

 • otevřený přístup k vědeckým publikacím, které jsou výsledkem výzkumu financovaného v rámci programu;
 • správu výzkumných dat (včetně těch, na kterých jsou založeny vědecké publikace) podle FAIR principů
 • otevřený přístup k těmto datům v souladu se zásadou „otevřená jak jen možno, uzavřená jen jak nutno“.

Žadateli/příjemci je doporučeno, aby v projektu uplatňoval také další rozšiřující postupy otevřené vědy, což bude pozitivně zohledněno v rámci věcného hodnocení projektu.

Pro potřeby nejen této výzvy vydalo MŠMT Příručku postupů otevřené vědy.
Pro snadnější vyplnění projektové žádosti žadatelů z pracovišť AV ČR byly zpracovány dva materiály:

Národní plán obnovy – Program Exceles

Program EXCELES je implementační nástroj části (5.1   Excelentní výzkum a vývoj ve zdravotnictvíNárodního plánu obnovy. Po příjemcích je požadováno:

 • správa dat – v každé průběžné (a v závěrečné) zprávě předkládat data management plán,
 • otevřená data – vědecká data získaná v rámci projektu mají být podle zadávací dokumentace sdílena tam, kde je to možné.

“9.2. Vymezení údajů ke zveřejnění

„ Příjemce a další účastníci podpory musí zajistit poskytování údajů o projektu a tam, kde je to možné i vědecká data získaná podporou v projektu také podle požadavků zákona č. 106/1999 Sb. (…) V návaznosti na tyto povinnosti bude příjemce předkládat poskytovateli v každé průběžné a závěrečné zprávě o řešení projektu svůj plán sdílení vědeckých dat získaných v projektu („data management plan“).”

(Zadávací dokumentace, Program EXCELES 2021, str. 38)

TAČR

TA ČR ve všech svých programech a veřejných soutěží vyhlášených po 1. 9. 2022 požaduje splnění zákonných podmínek poskytování výzkumných dat. U vybraných programů vyžaduje i otevřený přístup k vybraným druhům výsledků. Postupně předpokládá zavedení povinného otevřeného přístupu ve všech programech. Chce tak příjemce postupným zaváděním principů otevřeného přístupu připravit nejen na další výzkumnou spolupráci v rámci evropských programů a iniciativ. Cílem je aplikace zásady obvyklé v EU, že pouze v odůvodněných případech výsledky výzkumu a výzkumná data zveřejňovány nejsou. Pro TA ČR je v každém případě primární komerční či jiné využití výsledků v praxi jí podpořených projektů. Příjemci projektů by měli vždy nejprve zvážit, zda je možné výstupy/výsledky či vzniklá data využít v praxi, zejména komerčně.

Aktuální požadavky TAČR jsou shrnuty v přehledném dokumentu: Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům a v podrobné dokumentaci k jednotlivý programům.

Program SIGMA

V programu SIGMA je realizováno několik soutěžních výzev:

První veřejná soutěž – Dílčí cíl 3: Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV) – probíhá hodnocení návrhů projektů.

Druhá veřejná soutěž – Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice – Termín vyhlášení výsledků 31. 10. 2023

Třetí veřejná soutěž – Dílčí cíl 1: Podpora komercializace VaVaI+ – Termín vyhlášení výsledků 30. 9. 2023

Otevřenému přístupu je věnována samostatná kapitola a příloha zadávací dokumentace první a druhé veřejné soutěže, třetí veřejná soutež v samotné zadávací dokumentaci tematizuje podobu plánu správy dat:

Open Access

Příjemce je povinen zajistit otevřený přístup „Open Access” k níže vypsaným druhům výstupů/výsledků a k souvisejícím výzkumným datům.

  1. Jimp původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi
   Web of Science (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“;
  2. JSC původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi
   SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“;
  3. Jost původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin.
  4. Nmap specializovaná mapa s odborným obsahem;
  5. Npam památkový postup;
  6. NmetA metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem;
  7. NmetC metodika certifikovaná oprávněným orgánem;
  8. NmetS metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná
   problematika spadá;

Otevřená data

  1. uložit strojově čitelnou finální verzi textu výstupu/výsledku a výzkumných dat do repozitáře a
  2. umožnit otevřený přístup k textu k výstupu/výsledku a souvisejícím výzkumným datům za podmínek vhodné licence zveřejněním v repozitáři nebo publikováním v otevřeném časopise, a to tak, že otevřený přístup musí být poskytnut do 6 měsíců (12 měsíců v případě sociálních a humanitních věd) od zveřejnění nebo dokončení výstupu/výsledku, nejpozději do konce řešení projektu

(Smlouva o poskytnutí podpory)

 • V případě výsledků jiných druhů, u kterých je zpřístupnění technicky snadné (článek ve sborníku, kapitola v odborné knize apod.), je zpřístupnění obzvlášť vítané a doporučované.
 • Otevřený přístup je obecně chápán jako zajištění trvalého, okamžitého, svobodného a bezplatného online přístupu bez jakéhokoliv omezení k plným textům vědeckých publikací (nejčastěji článků) a ostatních výstupů/výsledků výzkumu a souvisejícím datům. Výstup/výsledek je dosažený pouze tehdy, pokud splňuje všechny náležitosti dle Metodiky 2017+, požadavky otevřeného přístupu uvedené v dokumentu – Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům a podmínky Smlouvy o poskytnutí podpory.

Správa dat

 • Příjemce je s první průběžnou zprávou povinen předložit poskytovateli „Plán správy dat” (DMP), pravidelně ho aktualizovat a aktualizovanou verzi „Plánu správy dat” předkládat poskytovateli jako součást průběžné a závěrečné zprávy.
 • TAČR pro vytvoření Plánu správy dat doporučuje vlastní vzorovou šablonu DMP, ale možné je i použití šablony programu EK Horizont Evropa přeložené od NTK.
 • Hlavní příjemce je dále povinen předávat poskytovateli v průběhu realizace projektu informace, na základě kterých bude možné ověřit, že jsou výsledky a výzkumná data otevřeně přístupná dle podmínek uvedených ve specifických podmínkách smlouvy o poskytnutí podpory.
 • Případné publikační náklady spojené s publikováním v otevřených časopisech nebo publikačních platformách či náklady spojené s přípravou a uchováním dat jsou způsobilými náklady po dobu trvání projektu.

(Zadávací dokumentace; 2. veřejná soutěž Programu SIGMA, str.9)

„Hlavní příjemce předloží TA ČR společně se závěrečnou zprávou „Plán správy dat” včetně informací o dostupnosti a způsobu šíření výsledků výzkumu a výzkumných dat.

Plán správy dat musí obsahovat informace o tom:
● jaká výzkumná data příjemci v rámci projektu vytvářeli, zpracovávali nebo sbírali;
● jaké metody a zásady jejich správy použili s ohledem na FAIR principy (vyhledatelnost, přístupnost, interoperabilita a znovupoužitelnost);
● zda a jakým způsobem budou data sdílet a publikovat;
● a jakým způsobem data ukládali během řešení projektu a budou uchovávat po skončení
projektu.

Více informací naleznete v dokumentu Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům a ve specifických podmínkách smlouvy o poskytnutí podpory“

(Zadávací dokumentace; 3. veřejná soutěž Programu SIGMA, str. 20)

Program KAPPA

V programu KAPPA na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací TA ČR  ve svých podmínkách vyžaduje, aby příjemci zajistili:

 • Open Access – otevřený přístup ke všem výsledkům projektu typu “J” – “recenzovaný odborný článek”,
 • otevřená data – všechna podpůrná data souvisejícím s publikacemi. Pro otevřená data a jejich sdílení by měl platit přístup “as open as possible, as closed as necessary”, tedy co nejotevřenější, ale s ohledem na zájmy příjemce, a také by měla být spravována v souladu s principy FAIR.
 • správa dat – Příjemci jsou povinni do 6 měsíců od zahájení řešení projektu předložit Data Management Plan (DMP, plán správy dat) obsahující popis, jaká data budou vytvořena, zpracována a/nebo sbírána. Podrobné informace o podmínkách a návod na splnění podmínek lze nalézt na – Otevřený přístup v Programu KAPPA.

Článek 4 Povinnosti hlavního příjemce
2) Hlavní příjemce je dále povinen
l) do 6 měsíců od zahájení řešení projektu předložit poskytovateli plán správy dat, … jakým způsobem budou data sdílena a publikována; a jakým způsobem budou data uložena během řešení projektu a uchovány po skončení projektu.

(“Podmínky poskytnutí podpory v programu Kappa”, 2019, str. 8)

Článek 14 Práva k výsledkům projektu a jejich ochrana
4) Příjemce je povinen zajistit “open access” ke všem výsledkům projektu typu J – “recenzovaný článek”, tedy bezplatný online přístup pro jakéhokoliv uživatele ke všem recenzovaným vědeckým publikacím a ke všem výzkumným datům souvisejícím s takovými publikacemi.

(“Podmínky poskytnutí podpory v programu Kappa”, 2019, str. 19)

Program TREND

V programu TREND hlavní příjemce předloží TA ČR společně s první průběžnou zprávou „Plán správy dat”, pravidelně ho bude aktualizovat a aktualizovanou verzi „Plánu správy dat” předkládat TA ČR jako součást průběžné a závěrečné zprávy včetně informací o dostupnosti a způsobu šíření výsledků výzkumu a výzkumných dat.

Plán správy dat musí obsahovat informace o tom:

 • jaká výzkumná data budou příjemci v rámci projektu vytvářet, zpracovávat nebo sbírat;
 • jaké metody a zásady jejich správy použijí s ohledem na FAIR principy (vyhledatelnost, přístupnost, interoperabilita a znovupoužitelnost);
 • zda a jakým způsobem budou data sdílet a publikovat;
 • a jakým způsobem budou data ukládat během řešení projektu a po jeho skončení.

GA ČR

GAČR ve všech podpořených projektech již v návrhu přihlašovaného projektu požaduje stručný popis výzkumných dat, která budou v průběhu řešení projektu využita, shromažďována nebo vytvářena a způsobů nakládání s nimi. Náklady spojené s publikací v režimu OA a náklady na správu výzkumných dat a tvorbu DMP je možné vykázat jako způsobilé náklady projektu.

Projekty podávané v roce 2024

V Zadávací dokumentaci pro rok 2025 naleznete podmínky, které se týkají nakládání s daty. Dokumentace ošetřuje například povinnost vytvářet Data Management Plan:

 • Příjemce se zavazuje nejpozději k datu doručení první dílčí zprávy předložit plán pro správu výzkumných dat (Data Management Plan – DMP) a tento plán v případě potřeby pravidelně aktualizovat a předkládat jej pravidelně jako součást dílčí a závěrečné zprávy včetně informací o dostupnosti a způsobu šíření výsledků výzkumu a výzkumných dat.
 • Neposkytnutí DMP poskytovateli bude považováno za porušení rozpočtové kázně.
Projekty podávané v roce 2023

V Zadávací dokumentaci pro rok 2024 jsou podmínky týkající se nakládání s daty následující.

 • Součástí návrhu projektu je samostatný dokument „zdůvodnění návrhu projektu“ s omezeným rozsahem a předepsanou strukturou. Jedním z bodů této struktury je „stručný popis výzkumných dat“.

„(9) Část C1 – zdůvodnění návrhu projektu…
i) stručný popis výzkumných dat, která budou v průběhu řešení projektu využita, shromažďována nebo vytvářena a způsobů nakládání s nimi; především informace o dostupnosti a způsobu šíření výsledků výzkumu a výzkumných dat v souladu se zásadou, že výsledky výzkumu a výzkumná data nejsou zveřejňovány pouze v odůvodněných případech (aktualizace se předkládá s každou dílčí zprávou a závěrečnou zprávou);“

(Zadávací dokumentace standardní projekty 2024, str. 18)

 • Mezi způsobilé náklady projektu jsou v oddíle 3.3.3 Věcné náklady; „4) Náklady na ostatní služby a nemateriální náklady“ i v tomto roce zařazeny „náklady na správu výzkumných dat a vytvoření Data Management Plan (DMP)“
Projekty podáváné v roce 2022

V Zadávací dokumentaci pro rok 2023 se objevují tyto podmínky týkající se nakládání s daty:

 • Návrh projektu musí  obsahovat stručný popis dat, která v rámci projektu vzniknou a způsobů nakládání s nimi.
 • Zadávací dokumentace dále uvádí, že náklady na správu výzkumných dat a vytvoření Data Management Plan (DMP) patří mezi způsobilé náklady projektu.

Přihlaste se k odběru aktualit.