Politiky OS na pracovištích AV ČR

Důležitou a nezastupitelnou roli v implementaci Open Science mají interní tematické politiky a související koncepční materiály samotných výzkumných institucí.

Tyto materiály mohou mít různou úroveň obecnosti a různý účel. Každý z těchto dokumentů plní svou funkci při transformaci vědecké praxe k větší otevřenosti, snadnější replikovatelnosti, ověřitelnosti a opakované použitelnosti.

Vyskytují se tři základní druhy dokumentů:

  • Interní politiky, kterými pracoviště deklarují (směrem dovnitř, ale zároveň i směrem vně instituce) rozhodnutí naplňovat žádoucí praxi napříč svými výzkumnými týmy. Tyto dokumenty často slouží i jako jakési reference kredibility výzkumníky slibované praxe naplňování praktik Open Science při podávání jednotlivých projektů.

    Při tvorbě tohoto druhu dokumentu je možné čerpat inspiraci z šablony vytvořené organizací OpenAIRE „Model Policy on Open Science for Research Performing Organisations„. (Podoba této šablony vychází z doporučení rozličných institucí: UNESCO Open Science policy development process, UNESCO Open Access policy development guidelines, the MedOANet guidelines for Open Access, PASTEUR4OA Toolkit and Policy Guidelines, the RECODE project policy recommendations for Open Access policies to research data, the LEARN project Model Research Data Management Policy, a SPARC Europe report on Open Data and Open Science policies in Europe.)

    Svojí decentralizovanou strukturou je AV ČR podobná „Helmholtz Association of German Research Centers“, která má zpracovanou obecnou centrální Helmholtz Open Science Policy. Jednotlivá výzkumná centra této asociace pak mají zpracovány vlastní oborově a tématicky specifické politiky.

  • Strategické dokumenty, jakési jízdní řády, popisující jak pracoviště plánují proměnit stávající praxi a dosáhnout kýženého stavu, tedy v našem kontextu více otevřené vědy, větší dostupnost publikačních výsledků, systematičtější správu výzkumných dat apod. Podle časového rámce, kterému se tyto dokumenty věnují lze vyčlenit dlouhodobější, obecné strategie a na ně navazující implementační dokumenty zacílené na kratší období – tzv. akční plány. Pro implementační dokumenty bývá charakteristické detailní rozpracování potřebných činností – tedy co je třeba učinit v jednotlivých dílčích krocích, s jasným vymezením zodpovědnosti a rolí konkrétních pracovníků, naplánovaným financováním a v neposlední řadě stanovením termínů a indikátorů plnění.

    Při tvorbě tohoto druhu dokumentu je možné čerpat inspiraci z šablon a metodických materiálů státní správy a místních samospráv – za tímto účelem provozuje Ministerstvo pro místní rozvoj Portál strategické práce v České republice.

V červenci 2023 jsme v této souvislosti požádali pracoviště AV ČR o vzájemné sdílení dobré praxe, kterou se od té doby snažíme zprostředkovávat. Snažíme se také propojovat osoby zodpovědné za tuto problematiku napříč pracovišti tak, aby dobrá praxe byla replikována a docházelo tak k žádoucím synergiím. Lze konstatovat, že přístup k problematice se výrazně odlišuje hlavně podle specifik oborů a podle možností jednotlivých pracovišť.

AV ČR

Akademie věd v současné době nemá na centrální úrovni politiku věnovanou výhradně Open Science, je nicméně věnována pozornost souvisejícím dílčím tématům. Problematice se také věnuje pomocný orgán Akademické rady – „Komise pro vědecké informace a otevřenou vědu AV ČR„.

Etický kodex výzkumných pracovníků v AV ČR

V Etickém kodexu výzkumných pracovníků AV ČR se mimo jiné praví následující:

“Výzkumný pracovník: při zveřejňování poznatků a výsledků k určitému problému odpovídá za jejich úplnost a ověřitelnost a nezkresleně je interpretuje; po zveřejnění uchovává primární data a dokumentaci všech podstatných výsledků po dobu obvyklou v příslušné disciplíně, pokud tomu nebrání jiné závazky či předpisy; publikuje s cílem předat výsledky a poznatky odborné veřejnosti, ne pouze za účelem vykázání prací jako vědeckých výstupů.”

Politika otevřeného přístupu v AV ČR

Na 21. zasedání Akademické rady AV ČR dne 14. října 2010 byla schválena politika otevřeného přístupu:

„Nezbytnou součástí akademického poslání je i snaha zajistit, aby výsledky vědecké činnosti AV ČR a jejích pracovišť mohly být využívány co možná nejširší obcí vědeckých pracovníků a dalších uživatelů výsledků výzkumu i širokou veřejností.

Současné možnosti v elektronickém publikování vedou AV ČR ke snaze podporovat iniciativy rozšiřující škálu příležitostí volného publikování a šíření vědeckých výsledků. AV ČR se zavazuje šířit výsledky odborného výzkumu v co nejširším měřítku.

V souladu s tímto závazkem AV ČR přijímá následující publikační politiku: Pracoviště AV ČR jsou povinna vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby mohla AV ČR a Knihovna AV ČR, v. v. i., (dále jen „KNAV“) poskytnout publikační výstupy – zaměstnanecká díla – vytvořená jejich zaměstnanci a nevýhradní licence k jejich užití, zejména právo na rozmnožování jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a právo na sdělování díla veřejnosti v rámci právního řádu České republiky a s ohledem na případná licenční ujednání s vydavateli. Pracoviště AV ČR, jakožto zaměstnavatelé autorů, jsou povinna pro splnění této publikační politiky dbát na to, aby jejich výkon autorských majetkových práv k těmto zaměstnaneckým dílům nebyl omezen. (…)


Publikační výstupy budou poskytovány v elektronické formě. KNAV zajistí jejich uložení v repozitáři AV ČR a zpřístupnění veřejnosti, jakmile to bude možné, s ohledem na skutečnost, že někteří vydavatelé mohou na tato díla uvalit publikační embargo…“

AV ČR a související mezinárodní deklarace, koalice a iniciativy

Přihlaste se k odběru aktualit.