Časté dotazy

Proč využít k uložení vědeckých dat ASEP místo Zenoda?

ASEP je insitucionální repozitář AV ČR, tudíž je pro uživatele snažší vyjednat jeho úpravy, či nadstandardní přístup (vyjímky z omezení velikosti, úpravy systému podle poptávky uživatelů… atd.).

Nabízíme větší flexibilitu při individuálních požadavcích, úpravu formuláře, úpravu workflow podle požadavků a praxe. Existuje síť proškolených kontaktních osob na jednotlivých pracovištích AV ČR – zpracovatelé.

Provázání s bibliografickými záznamy uloženými ve stejném repozitáři, informacemi o financování (projektech), export odkazu na datový záznam do RIV.

Bronzová cesta – Jde o „Open Access“?

POZOR – Nejedná se o skutečný „Open Access“, absentuje správné licencování (veřejné licence, např. CC-BY). Poskytovatelé finančních prostředků právě kvůli právní nejistotě tuto formu zpřístupnění neuznávají jako OA.

Podmínky OA v Sherpa Romeo – pokud je u vydavatele uvedeno více variant uložení („Author Self-Archiving„) znamená to, že si autor může vybrat, kterou použije, nebo je forma zveřejnění určena v licenční smlouvě?

Sherpa Romeo slouží pouze jako rozcestník s přehledem možností a odkazem na stránky vydavatele. Je treba oveřit u autorky či autora, co přesně má v licenční smlouvě. Ve smlouvě by měly být podmínky uvedeny. Autor by měl také vědět, jaké licence a forma zveřejnění/ukládání článku bude vyhovovat podmínkám poskytovatele finanční podpory.

Týkají se našeho pracoviště výhody transformačních smluv (slevy na APC)?

Výhody jednotlivých transformačních smluv se týkají jen členů konsorcií pro konkrétní vydavatele. Pokud nejste (respektive Vaše pracoviště) zapojeni v rámci CzechELIB do těchto konsorcií, výhody těchto smluv se Vás bohužel netýkají. V takovémto případě je APC třeba nadále platit z vlastních zdrojů a počítat s těmito výdaji již při psaní projektů – bývají považovány za uznatelné náklady projektů. Jen pro jistotu upozorňujeme, že někteří poskytovatelé neuznávají APC poplatky pro hybridní časopisy – a je proto třeba si na to dát pozor již při plánování výzkumného projektu.

Může KNAV zajistit zaplacení APC/OA poplatku i pro naše pracoviště?

Zaplacení APC/OA poplatku pro další ústavy bohužel není možné. Pokud je v seznamu „Přehled vybraných vydavatelů a pracovišť AV ČR zapojených v příslušných konsorciích„: uvedeno „KNAV“, týkají se smluvní podmínky pouze KNAV (a jejích autorů).

Jen a pouze pokud je v seznamu uvedeno „AV ČR„, týká se to všech pracovišť AV ČR. KNAV za celou AV ČR platí a tedy bezplatné publikování nabízí jenom pro časopisy z vydavateltví EMERALD.

Bude KNAV elektronické informační zdroje (EIZ) vyjednávat pro AV centrálně?

KNAV centrálně kupuje to, na co stačí rozpočet. Jsou to Web of Science (+InCites) a Scopus – bibliografické databáze. Z plnotextových to jsou ProQuest a Ebsco časopisy – největší agregátoři tj. využije je nejvíc ústavů AV ČR. Dále pak je to PNAS, Emerald a JSTOR. V posledních uvedených případech je rozdíl ceny mezi variantou pro KNAV samotnou a pro celou AVČR mizivý a proto je nakupováno pro celou Akademii (OA ujednání je ze všech uvedených pouze v případě Emerald).

Jinak obecně si všechny ostatní EIZ řeší ústavy jednotlivě a samostatně, protože za prvé ví co potřebují a za druhé na to KNAV nemá dostatečný rozpočet. To je i odpověď na dotaz, jestli něco dalšího bude KNAV vyjednávat centrálně. Centrální řešení by připadalo v úvahu jedině v případě, že by se ústavy AV ČR finančně podíleli. Tato varianta ale nedává moc smysl, protože by se z KNAV stal jen zbytečný prostředník mezi ústavem a CzechELibem.

Jak vytvořit DMP?

DMP, jako součást projektové dokumentace můžete vytvářet jako běžný dokument v textovém editoru podle vzorů od konkrétních poskytovatelů. Např.: MŠMT (OP JAK – Výzva Špičkový výzkum), TAČR (SIGMA – První veřejná soutěž), Horizon EUROPE.

ALE – velice doporučujeme využít online nástroje, které mohou tvorbu a úpravy DMP výrazně usnadnit. Někteří poskytovatelé požadují více verzí DMP v průběhu celého projektu.

KNAV zprostředkovává celé AV ČR přístup k online nástroji AV ČR FAIR Wizard. Tento nástroj obsahuje návodné vysvětlení ke všem otázkám, odkazy na další relevantní zdroje, v průběhu vyplňování je automaticky vyhodnocována míra naplnění FAIR principů a dalších metrik s vysvětlujícími komentáři. Uživatel je tak „veden“ při tvorbě DMP a prostřednictvým otázek s předdefinovanými možnostmi odpovědí osvobozen od nutnosti „psát“ další přílohu projektu.

Jsou někde dostupné příklady dobře vyplněných DMP?

DMP jsou především výsledkem procesu dobré správy dat. Jejich podoba je tedy vždy hlavně závislá na podobě výzkumného projektu, druhu využitých dat, přístupu výzkumného týmu a v neposlední řadě interní politiky pro nakládání s daty na konkrétním pracovišti.

AVČR FAIR Wizard – online služba pro tvorbu DMP zprostředkovaná KNAV pro celou AV ČR obsahuje návodné vysvětlení ke všem otázkám, odkazy na další relevantní zdroje a na relevantní pasáže z přehledové knihy:
Data stewardship for open science: implementing FAIR principles Mons, B.. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2018. ISBN 978-1-4987-5317-3.

Tento nástroj v průběhu vyplňování automaticky hodnotí míru naplnění FAIR principů a dalších metrik s vysvětlujícími komentáři. V případě použití AV ČR FAIR Wizard tak není třeba hledat inspiraci v již vyplněných DMP z jiných projektů.

Nicméně, pro získání lepší představy, jak vypadá výsledný tvar lze prozkoumat následující – příklady DMP z MUNI (vyplněné v institucionální instanci DSW) :

Příklady v DSW vyplněných DMP z MUNI:

Obecně je také možné odkázat na velkou kolekci DMP zveřejněných v rámci DMP Online, případně na stránkách Digital Curation Centre. Veřejné DMP je možné nalézt také v rámci repozitáře Zenodo. Dalším zajímavým zdrojem veřejně dostupných DMP je repozitář Vienna University.

V žádném z uvedených zdrojů bohužel nelze tematicky vyhledávat. Systematické hodnocení kvality těchto dokumentů je pak další, těžko realizovatelný úkol. V případě DMP z Vienna University se vyhodnocením kvality zabýval projekt „Horizon 2020 DMPs what beneficiaries think and what we can learn from their experience (“DMP Use Case Project”)„.

Přihlaste se k odběru aktualit.